Plus生命保险

是种死亡或残障的保险。

范围

条件

  • 十八岁以上
  • 『投保单(Oferta de Seguros)』填写和签署。

费用

Plus 生命保险 美元
基本保障 附加保障 月费
不是意外死亡 意外死亡 全身残疾或终生残障 葬礼 费用
$5.000,00 $10.000,00 $5.000,00 $1.500,00 $4,78
$10.000,00 $20.000,00 $10.000,00 $1.500,00 $8,65
$15.000,00 $30.000,00 $15.000,00 $2.000,00 $12,83
$20.000,00 $40.000,00 $20.000,00 $2.000,00 $16,70
$25.000,00 $50.000,00 $25.000,00 $2.500,00 $20,88
$30.000,00 $60.000,00 $30.000,00 $2.500,00 $24,75
$35.000,00 $70.000,00 $35.000,00 $3.000,00 $28,93
$40.000,00 $80.000,00 $40.000,00 $3.000,00 $32,80
$45.000,00 $90.000,00 $45.000,00 $3.500,00 $36,97
$50.000,00 $100.000,00 $50.000,00 $3.500,00 $40,85
Plus 生命保险 哥币
基本保障 附加保障 月费
不是意外死亡 意外死亡 全身残疾或终生残障 葬礼 费用
¢5,000,000.00 ¢10,000,000.00 ¢5,000,000.00 ¢850,000.00 ¢4,387.00
¢10,000,000.00 ¢20,000,000.00 ¢10,000,000.00 ¢850,000.00 ¢8,259.00
¢15,000,000.00 $30,000,000,00 ¢15,000,000.00 ¢1,000,000.00 ¢12,222.00
¢20,000,000.00 $40,000,000,00 ¢20,000,000.00 ¢1,000,000.00 ¢16,093.00
¢25,000,000.00 ¢50,000,000.00 ¢25,000,000.00 ¢1,250,000.00 ¢20,117.00
 
 


 

国泰总行,圣佩德罗Montes de Oca教堂,往东三百公尺

© 2017 国泰银行 | 版权所有。